Dummy

Nieuwe privacywet AVG

0

IMG_1353.JPGPer 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (de Avg) van toepassing. Organisaties moeten ervoor zorgen dat zij vanaf dat moment voldoen aan de regels die de Avg aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

We hebben onze privacy- en cookieverklaring aan de nieuwe regels aangepast.

 

PRIVCACYBELEID VAN HELLP STICHTING

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de HellpStichting (hierna: “de stichting”) verwerkt van haar donateurs of andere geïnteresseerden.

Indien je donateur wordt van de stichting, een jaarlijkse donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de stichting verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Hellp Stichting, Postbus 223 3860 AE NIJKERK, KvK 41190207.

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@hellp.nl.

 

 1. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1  In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam
 2. b) geboortedatum
 3. c) adresgegevens
 4. d) telefoonnummer
 5. e) e-mailadres
 6. f) bankrekeningnummer

 

2.2    De stichting verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 2. Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het donateursgeld af te wikkelen.
 3. Je naam en adresgegevens worden gebruikt voor het drie keer per jaar verzenden van het magazine Inzicht.
 4. Je naam en emailadres worden gebruikt voor het sturen van eventuele nieuwsbrieven en mails over activiteiten van de stichting.

 

 1. Bewaartermijnen

3.1    De stichtingverwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de stichtingde persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de stichtingpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt stichtinggebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de stichting. Met de bewerkers heeft de stichtingeen bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de donateur-administratie (info@hellp.nl)kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De stichting zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de stichting je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de donateur-administratie (info@hellp.nl). De stichtingzal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de stichting je hiervan op de hoogte brengen.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop de stichting je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@hellp.nl).Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze donateuradministratie (info@hellp.nl).

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Over de auteur

Laat een reactie achter